Newsgroups   fantastik.announce   Reply   Preferences   Help


Subject: Generalforsamling i morgen mandag
From: sorensonian [at] gmail.com (Tue Sorensen)
Followup: fantastik.generel
Date: Mar 12 2017 13:10:22

Hej alle!


Fantastik afholder generalforsamling i morgen mandag den 13. marts i Valby
Kulturhus kl. 19.00 (lokale vil blive vist på infoskærmen i kulturhuset).
Generalforsamlingen er selvfølgelig primært for dem som er medlemmer af
foreningen (betaler kontingent; abonnerer på Himmelskibet), men andre
interesserede må også gerne komme (de har dog ikke stemmeret ved eventuelle
afstemninger).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Forslag fra bestyrelsen
5a. Bestyrelsen forslår at fra 2018 så vil Himmelskibet ikke længere
udkomme på papir, men kun elektronisk. Forslaget bygger på de seneste års
ønsker om at Himmelskibet skulle få en elektronisk udgave, samt at de
stigende portoudgifter ellers vil ende med at kontingentet skal stige hvis
der stadig skal sendes trykte udgaver til medlemmerne. Hvis vi går over til
en elektronisk udgave vil kontingentet kunne sættes ned. Det vil blive
undersøgt om der skal udgives en trykt "årsbog" som opsamler udvalgte
noveller og artikler fra Himmelskibet
5b. Bestyrelsen foreslår at der laves en jubilæumsbog med udvalgte noveller
og artikler fra Himmelskibet 1-50
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter, jævnfør § 5 stk. 2
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Vi kunne godt bruge nyt blod i bestyrelsen, så vil vi gerne opfordre til at
man melder sig, hvis man har lyst.

- Bestyrelsen

Mar 12  o Generalforsamling i morgen mandag  Tue Sorensen